РЕГЛАМЕНТ на AUDAX Club Parisien - АСР

Член 1: Парижки Клуб Аудакс /АСР/ има единствен в цял свят правото да заверява бревети. Всеки бревет, състоял се от 1921 г. насам е регистриран с номер на заверка, който се присъжда в хронологичен ред.

Член 2: В тези бревети може да участва всеки рандоньор, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност, както и медицинско удостоверение за годност, издадено преди не повече от 6 месеца. Приемат се превозни средства от всякакъв вид, стига да бъдат задвижвани само от мускулна сила.

Член 3: За да участва в бревет, всеки рандоньор трябва да попълни регистрационен формуляр и да заплати определената от организатора регистрационна такса.

Член 4: Всеки участник трябва да има застраховка, било чрез посредничеството на неговата федерация, било чрез местния организатор или лична застраховка (Внимание, повечето “Многорискови” застраховки не осигуряват покритие за индивидуални участници в организирани прояви със заплащане на такса).

Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване, той е длъжен да спазва закона за движение по пътищата и всички видове официална пътна сигнализация.

Парижки Клуб Аудакс, дружествата – организатори, представителя на АСР и неговата референтна асоциация не могат да бъдат в никакъв случай отговорни за произшествия по време на бревет.

Член 6: За движение през нощта, велосипедите трябва да имат здраво фиксирани светлини отпред и отзад, които да са функционални по всяко време. (да се предвидят батерии и крушки за смяна, горещо се препоръчва двойно осветление). Забранено е изцяло мигащо задно осветление.

Организаторите ще забранят стартирането на всеки участник, чието осветление не отговаря на изискванията.

От всеки участник се изисква да включва своето осветление с падането на нощта, а също и по всяко време на недостатъчна видимост (дъжд, мъгла, и т.н.); дори и да е в група, всеки трябва да е осветен. През нощта се препоръчват светли дрехи и светлоотразителни ленти, като носенето на светлоотразителна жилетка е задължително.

Всяко неспазване на тези правила, констатирано при проверка, води до незачитане на бревета.

Член 7: Всеки рандоньор трябва сам да се грижи за всичко необходимо за осъществяването на своя бревет. По трасето не се допуска никакво подпомагане от страна на треньори и други помощни лица заедно с придружаваща кола – извън контролите.

Участниците, които нарушат този член, се дисквалифицират без право на обжалване.
Ако при стартирането на даден бревет е било организирано на доброволни начала сформирането на група, след като ходът е със свободно темпо*, рандоньорите имат абсолютното право да напуснат групата по всяко време.

Никой рандоньор не може да изтъква, че е образувал група. Не са разрешени никакви отличителни знаци (ленти на ръцете, фланелки и др.) и звания (например: маршрутен капитан). Големината на групите трябва да е в съответствие със законодателството, в рамките на един коломаратон, който е без ограничителни условия

Всеки участник трябва да има коректно държане и поведение.

Член 8: Всеки участник получава на старта бреветна карта и описание на маршрута, в които са описани определен брой контролни точки, където участникът ще трябва задължително да завери тази бреветна карта.

Организаторите могат също така дапредвидят една или няколко секретни контроли; поради тази причина, а също и от гледна точка на сигурността, участникът е задължен да спазва маршрута, който му е зададен на старта.

Организаторите трябва задължително да използват бреветни карти, изработени от Парижки Клуб Аудакс, или бреветни карти, предложени от представителя на АСР за тяхната географска зона и одобрени от Парижки Клуб Аудакс.

Член 9: При липса на точно определена от организаторите контролна точка, рандоньорът трябва да подпечата своята бреветна карта с мокър печат, съдържащ наименованието на местоположението на тази контрола (търговски обект, бензиностанция, и др.).

При невъзможност да се снабди с такъв печат (нощна контрола), рандоньорът може: 1) да изпрати пощенска картичка до отговарящия за организацията (да се отбележи мястото, денят и часът на преминаване, имената и клубът) и да впише в контролния квадрат на картата СР, както датата и часът на изпращането. 2) да отговори върху бреветна карта на въпрос, отнасящ се до характерна особеност на мястото на контролата. Изборът на вариант се прави от организатора, за всяка контрола поотделно.

На всяка контрола трябва да бъде упоменат часът на преминаване, а също и денят за бревети, по-дълги от 24 часа. Един липсващ печат, един неупоменат час на преминаване или загуба на бреветната карта (независимо от достигнатата дистанция), водят до незачитане на бревета. Отговорност на всеки участник е на всяка контрола да лично да проверява бреветната си карта.

Член 10: Крайното време за завършване на всеки бревет е различно за различните дистанции: 13ч.30 за 200км, 20ч. за 300 км, 27ч за 400 км, 40ч за 600 км и 75ч за 1000 км.

Преминаването през всяка контрола трябва да се осъществи между даден час на отваряне и даден час на затваряне, упоменати в бреветната карта, изчислени на базата на крайни средни скорости от 15 и 30 км/ч за контролите до 600 км. и 13,5 до 30 км/ч за контролите между 600 и 1000 км.

Ако даден рандоньор пристигне на контролна точка със закъснение, организаторът може да му разреши да продължи, ако закъснението се дължи на непредвидимо събитие, неподвластно на волята на рандоньора, като спиране за да се помогне на произшествие или затваряне на пътя. Така че, механичен проблем, умората, липсата на физическа форма, гладът и др., не могат да бъдат уважителни причини за закъснение.

Извън предходните случаи, рандоньорът трябва да спазва тези междинни времеви диапазони, иначе го грози непризнаване на бревета дори и ако е завършен в рамките на крайното време.

Член 11: Всякакъв вид измама води до изключване на участника от всички организации на Парижки Клуб Аудакс.

Член 12: На финала, всеки участник трябва да подпише своята бреветна карта и да я върне на организаторите. Тя ще му бъде върната след заверката. Не се издава дубликат в случай на загуба на този документ.
Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.

Участниците могат да закупят специален медал след заверката на бревета. При предаването на бреветната карта се прави заявка за това и се заплаща необходимата сума.

Член 13: Медалите, удостоверяващи успешното завършване на бревета са бронзови (200 км); посребрени (300 км); вермей /позлатено сребро/ (400 км); позлатени (600 км) и сребърни (1000 км). Моделът обикновено се сменя в годината следваща ПБП.

Цената на медалите се определя от организаторите на бревети.

Супер Рандоньор: Тази титла се дава на всеки рандоньор, изпълнил в една и съща година серия от бревети на 200, 300, 400 и 600 км. Медалът за носителите на тази титла се доставя на всеки рандоньор, който направи заявка за това при своя клуб - организатор на бревети, предоставяйки му номерата на своите бревети и внасяйки определената за този медал сума.

Член 14: Даден участник не може да осъществява друга подобна проява, която използва целия или част от маршрута на Бревет Световни Рандоньори /БСР/.

Член 15: Всички съпътстващи прояви в рамките на БСР за дадена географска зона, като игри, класирания, сувенири, награди и др., отнасящи се както индивидуално за рандоньорите, така и за клубовете, са изключително от компетенцията на представителя на АСР и на неговата референтна организация.

Член 16: Бреветите БСР на организаторите (асоциации или други), не могат да фигурират другаде, освен на АСР календара за своята първоначална географска зона, независимо от действителните места на стартовете и асоциациите, с които техните членове са обвързани. Организаторите трябва задължително да използват бреветните карти от тяхната първоначална географска зона.
Даден организатор (особено клуб, находящ се близо до граница), може да се появи повторно на АСР календара като „свързан организатор” в географска зона различна от първоначалната – със съгласието на представителя на АСР за тази географска зона, имайки формалното задължение да прилагат алинея първа на настоящия член.

Член 17: Участвайки в даден БСР бревет, рандоньорите се съгласяват с публикуването на техните лични данни и постигнатото време в рамките на обявените резултати. По никакъв повод техните лични данни не могат да се използват за комерсиални цели или да бъдат предоставени на трети лица за тази цел.

Член 18: Фактът, че се е записал за участие и е стартирал на бревет означава, че заинтересованият е приел без резерви настоящия регламент. Всяка жалба или рекламация, независимо по какъв повод, трябва да бъде формулирана в писмен вид и изпратена в рамките на 48 часа след приключване на бревета на организаторите, които ще я прегледат и ще я препратят заедно със своето мнение до отговорника АСР (във Франция) или представителя на АСР (извън Франция) за проучване преди да се вземе решение.

Член 19: В случай на обжалване от страна на заинтересования, досието ще бъде изпратено в Съвета на директорите на АСР, заедно с мотивираното мнение на организаторите и на представителя на АСР. Съветът на директорите на АСР ще разреши без право на никакво обжалване предоставените случаи, както и споровете, неуредени от настоящия регламент.

AUDAX Randonneurs Bulgaria (Български коломаратонци)

Организаторите в България са длъжни да се придържат към този регламент.

Те могат да го допълват с други специфични изисквания: заставане на старт, проверка на екипировката и документацията, изисквания при проверка на велосипеда и др.

Организаторите в България одобряват наложени от съдиите наказания /30-120 мин/, при например:

1. неизправно или невключено през нощта осветление,

2. липса на отражателно елече при нощно каране,

3. неспазване на Закона за движение по пътищата и пътната сигнализация,

4. получаване на мобилно или стационарно подпомагане между две контроли, което включва, но не се изчерпва с: каране зад МПС, осветяване от МПС, получаване на техническа или друга помощ от странични лица, движение зад нерегистриран или дисквалифициран участник,

5. проява на неуважение или некоректно поведение към съдии, контрольори и/или организатори, други колоездачи и странични лица,

6. неизпълнение на нареждане на съдии и контрольори.

Не отстраняване на пропуските и всяко повторно нарушение води до незабавна дисквалификация. Обвинения към организатори и съдии, разпространени в публичното пространство след изтичане на срока по Чл.18 се считат за клевета и нарушение на Чл.7.